Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung - EVN

Hạng mục: Thi công hoàn thiện, cung cấp nội thất lắp đặt và nội thất đồ rời
Địa điểm: Phố Duy Tân, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Hoàn thành: 25/12/2014