Điều Khoản

Tổng quan


Trang web này được điều hành bởi Landco Corporation. Trong toàn bộ trang web, các từ như “chúng tôi”, “chúng ta” và “của chúng ta” đều ám chỉ Landco Corporation. Landco Corporation cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người dùng, với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu ở đây.


Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và / hoặc mua gì đó từ chúng tôi, bạn đã tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây (“Điều khoản Dịch vụ”, “Điều khoản”), bao gồm các điều khoản và chính sách bổ sung được tham chiếu ở đây và / hoặc có sẵn bởi siêu liên kết. Các Điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn người dùng ở người dùng trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, thương nhân và / hoặc người đóng góp nội dung.


Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản dịch vụ này. Nếu không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không được truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các Điều khoản dịch vụ này được coi là ưu đãi, việc chấp nhận đối với các Điều khoản dịch vụ này sẽ bị giới hạn rõ ràng.


Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào cửa hàng hiện tại cũng phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất cứ lúc nào trên trang này. Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong các Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng các cập nhật và / hoặc thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để nắm bắt thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Phần 1 – Điều kiện chung

Chúng tôi có quyền từ chối truy cập của bất cứ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất cứ lúc nào. Bạn hiểu rằng thông tin của bạn có thể được chuyển mà không được mã hóa và liên quan đến (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của việc kết nối mạng hoặc thiết bị. Bạn đồng ý không tái tạo, sao chép, nhân bản, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập Dịch vụ cũng như bất kỳ liên hệ nào trên trang web cung cấp dịch vụ mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản này. Bạn không được sử dụng nội dung của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào, trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn có thể vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn đối với luật bản quyền). Bạn không được truyền bất kỳ worms, virus hoặc bất kỳ đoạn mã nào có tính chất phá hoại. Việc phá vỡ hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay Dịch vụ của bạn.

Phần 2 – Tính chính xác, đẩy đủ & kịp thời của thông tin

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin có sẵn trên trang web này không chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời. Tài liệu trên trang này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và không nên dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính thống, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn. Bạn phải tự chịu rủi ro cho bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tài liệu trên trang web này. Trang web này có thể chứa một số thông tin lịch sử / sản phẩm / dịch vụ. Những thông tin này, rõ ràng, không phải là hiện tại và chỉ được cung cấp để bạn tham khảo. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang web này bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với trang web của chúng tôi.

Phần 3 – sửa đổi dịch vụ & giá cả

Thông tin các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào) mà không cần thông báo bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi nội dung, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

Phần 4 – Công cụ tùy chọn

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng như không có bất kỳ kiểm soát hay đầu vào nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ “có sẵn” và “như vậy” mà không có bất kỳ sự bảo đảm, đại diện hay điều kiện nào và không có bất kỳ sự chứng thực nào. Chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ của bên thứ ba tùy chọn. Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web đều hoàn toàn do bạn tự chịu trách nhiệm và bạn nên đảm bảo rằng bạn quen thuộc và chấp thuận các điều khoản mà nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan cung cấp. Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và / hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và / hoặc dịch vụ mới này cũng phải tuân theo các Điều khoản dịch vụ này.

Phần 5 – Liên kết của bên thứ ba

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba. Liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung cũng như tính chính xác, đồng thời chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc liên đới nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba, hoặc cho bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc hư hỏng nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thủ tục của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu chúng trước khi bạn tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, đòi hỏi, mối quan tâm hoặc câu hỏi liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba nên được chuyển đến bên thứ ba.

Phần 6 – Ý kiến, phản hồi và các bài gửi khác của người dùng

Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số bài nộp cụ thể (ví dụ: bài dự thi) hoặc không có yêu cầu từ chúng tôi, bạn gửi ý tưởng sáng tạo, đề xuất, đề nghị, kế hoạch hoặc tài liệu khác, bằng hình thức trực tuyến, qua email, qua thư bưu điện, hoặc bằng cách khác (gọi chung là ‘ý kiến’), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng trong bất kỳ phương tiện nào mà bạn chuyển tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi đang và sẽ không có nghĩa vụ (1) duy trì bất kỳ ý kiến nào với đủ độ tin cậy; (2) trả tiền bồi thường cho bất kỳ ý kiến; hoặc (3) trả lời bất kỳ ý kiến. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi xem là trái pháp luật, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, thô tục hoặc nói cách khác là phản đối hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản dịch vụ này. Bạn đồng ý rằng ý kiến của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, tính cách hoặc quyền cá nhân cũng như quyền sở hữu khác. Bạn cũng đồng ý rằng các nhận xét của bạn sẽ không chứa tài liệu bôi nhọ hoặc trái pháp luật, lạm dụng hoặc tục tĩu, hay chứa bất kỳ virus máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan. Bạn không được sử dụng địa chỉ e-mail sai, giả vờ là một người nào đó không phải là chính mình hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ ý kiến bạn đưa ra và độ chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không có ràng buộc với bất kỳ bình luận nào được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Phần 7 – Thông tin cá nhân

Việc bạn gửi thông tin cá nhân thông qua cửa hàng được điều hành bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để xem Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Phần 8 – Sai sót, không chính xác & thiếu sót

Đôi khi, có thể có thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong Dịch vụ có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và tính khả dụng. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi nào, không chính xác hoặc thiếu sót, cũng như thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào không chính xác vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng). Chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web có liên quan nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin về giá, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật. Không có cập nhật cụ thể hoặc ngày làm mới được áp dụng trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, phải được thực hiện để cho biết rằng tất cả thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

Phần 9 – Cấm sử dụng

Ngoài các lệnh cấm khác như được quy định trong Điều khoản dịch vụ, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của nó: (a) cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; (b) để thu hút người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định quốc tế, liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang, quy tắc, luật pháp hoặc pháp lệnh địa phương; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, lăng mạ, làm hại, phỉ báng, vu khống, chê bai, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, sắc tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc khuyết tật; (f) để gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm; (g) để tải lên hoặc truyền virus hay bất kỳ loại mã độc nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc của bất kỳ trang web liên quan, trang web nào khác hoặc Internet; (h) để thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) để spam, “phish”, “pharm”, “pretext”, “spider”, “crawl”, hoặc “scrape” (các hình thức lừa đảo); (j) cho bất kỳ mục đích tục tĩu hoặc vô đạo đức; hoặc (k) để can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan, các trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan khi vi phạm bất kỳ việc sử dụng bị cấm nào.

Phần 10 – Tuyên bố từ chối bảo hành; trách nhiệm hữu hạn

Chúng tôi không đảm bảo, tuyên bố hoặc bảo hành rằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi. Chúng tôi không đảm bảo rằng các kết quả thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy. Bạn đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể xóa dịch vụ trong thời gian không xác định hoặc hủy dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ cũng như tất cả các sản phẩm dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ này (trừ khi được chúng tôi tuyên bố rõ ràng) được cung cấp “như vậy” và “có sẵn” cho bạn sử dụng, mà không có bất kỳ đại diện, bảo hành hay điều kiện nào, thể hiện hoặc ngụ ý, bao gồm tất cả các ngụ ý bảo đảm hoặc điều kiện thương mại, chất lượng thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, dài lâu, rõ ràng và không vi phạm. Trong mọi trường hợp, Tập đoàn Pelio Tin Nghĩa, giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp phép của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích, mất mát, khiếu nại, hoặc bất kỳ trừng phạt, thiệt hại đặc biệt hoặc do hậu quả của bất kỳ loại nào một cách trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, bao gồm, nhưng không giới hạn lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất, tiết kiệm bị mất, mất dữ liệu, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự nào, cho dù dựa trên hợp đồng, hành động (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm nghiêm ngặt hay cách khác, phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào được mua bằng dịch vụ hoặc cho bất kỳ khiếu nại nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào , hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) nào được đăng, truyền hoặc có sẵn thông qua dịch vụ, ngay cả khi được thông báo về khả năng của chúng. Bởi vì một số tiểu bang hoặc khu vực tài phán không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, tại các tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ bị giới hạn trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Phần 11 – Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Tập đoàn Pelio Tin Nghĩa cũng như công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu, nhà cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập và nhân viên của chúng tôi vô hại, bao gồm phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh do bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này hoặc các tài liệu mà họ kết hợp bằng cách tham chiếu hoặc vi phạm luật pháp hoặc quyền của bên thứ ba.

Phần 12 – Mức độ nghiêm trọng

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản dịch vụ này được xác định là không hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó vẫn sẽ được thực thi trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép và phần không thể thực thi sẽ được coi là bị cắt đứt khỏi các Điều khoản Dịch vụ này, việc xác định đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

Phần 13 – Chấm dứt

Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ tồn tại khi chấm dứt thỏa thuận này cho tất cả các mục đích. Các Điều khoản dịch vụ này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn thất bại theo phán quyết của chúng tôi, hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã thất bại trong việc tuân thủ mọi điều khoản hoặc giới hạn của các Điều khoản dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản tiền đến hạn và bao gồm ngày chấm dứt; và / hoặc theo đó có thể từ chối bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

Phần 14 – Toàn bộ thỏa thuận

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản dịch vụ này sẽ không cấu thành từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Các Điều khoản dịch vụ này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động được đăng bởi chúng tôi trên trang web này hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi cũng như chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ, thay thế mọi thỏa thuận, liên lạc và đề xuất trước đó hoặc hiện tại, dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào trước đây của Điều khoản dịch vụ). Bất kỳ sự không rõ ràng nào trong việc giải thích các Điều khoản dịch vụ này sẽ không được tính đối với bên soạn thảo.

Phần 15 – Luật ban hành

Các Điều khoản dịch vụ này và mọi thỏa thuận riêng biệt mà theo đó chúng tôi cung cấp cho bạn Dịch vụ sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phần 16 – Thay đổi các điều khoản dịch vụ

Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất cứ lúc nào tại trang này. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, để cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong các Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng cập nhật và thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để nắm bắt thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản dịch vụ này sẽ tương đương với việc chấp nhận những thay đổi đó.